Kouluamme uhkaa opettajapula

Suomalainen peruskoulu on ollut menestystarina vailla vertaa. Menestyksen on mahdollistanut se, että opettajan ammatti on ollut tavoiteltu ja haluttu. Opettajankoulutukseen hakeutuneiden määrä on ollut suuri ja alan vaihtajia on ollut vähän. Opettajan ammatissa on viihdytty ja ammatillinen itsearvostus on ollut korkealla. Tällä on ollut suora vaikutus työmotivaatioon.

Huolestuttavia merkkejä muutoksesta on kuitenkin ollut havaittavissa. Luokanopettajan koulutukseen hakeutuvien määrä on ollut useiden vuosien ajan laskussa ja yhä useampi opettajan työtä tekevä pohtii alanvaihtoa.

Mielestäni merkittävin syy siihen, että opettajankoulutukseen hakeutuvien määrä on alentunut, on se kokemus, joka opiskelupaikkaa valitsevalla on omasta kouluajastaan. Kokemus siitä, että opettajalla on ollut aikaa yksilöllisesti ohjata ja kannustaa, saa opiskelupaikkaa valitsevan nuoren todennäköisemmin valitsemaan opetusalan. Jos kokemus kouluajalta on sellainen, että opettajan aika ei näytä riittävän perustehtävistä suoriutumisen, ei se ainakaan kannusta nuorta hakeutumaan alalle.

Opettajan työn kuormittavuuden lisääntyminen vaikuttaa myös siihen, että opettajat pohtivat entistä enemmän alan vaihtamista. Keskusteluissani lukuisten opettajien kanssa kuuluu toistuvasti sama viesti – Jaksanko tätä työtä jouluun asti uupumatta.

Kuormittavuutta opettajan työssä ovat lisänneet lukuisat tekijät. Väkivaltatilanteet ovat lisääntyneet hälyttävästi. Koulujen tilat ovat joissain kouluissa riittämättömiä tai väistötiloista johtuen koulupäivän rutiinit ovat työllistäviä. Opettajilta kerätyn palautteen perusteella kolmiportaisen tuen toimivuuteen ollaan tyytymättömiä. Oppilaan tarvitsemaa tukea ei ole saatavilla riittävästi ja prosessit ovat käsittämättömän hitaita. Osa opettajista kertoo kuormittavuuden lisääntyvän myös siitä syystä, ettei rehtori ole tavoitettavissa koululla.

Puheen tasolla opettajien työn kuormittavuus tunnustetaan, mutta toimet sen vähentämiseksi ovat toistaiseksi olleet riittämättömiä. Tehdyt tutkimukset, kuten Kunta10- ja työterveystutkimus, tukevat edellä esittämääni. Ongelmia on pyritty ratkaisemaan tavoilla, jotka vaikuttavat kosmeettisilta. Oppilaiden lisääntyneeseen väkivaltaisuuteen on tarjottu opettajien täydennyskoulutusta ikään kuin oppilaiden väkivaltaisuus olisi opettajien osaamattomuuden syytä.

Opettajan ammatin vetovoima on koulujärjestelmämme kultajyvä, jonka vaalimisen pitää olla jokaisen koulutuksen parissa työskentelevän tärkein tehtävä. Mikään muu asia ei ole sitä tärkeämpi. Kaikki muut asiat ovat sille alisteisia. Voimme laatia toinen toistaan parempia opetussuunnitelmia. Voimme tehdä kuutioittain strategioita ja käynnistää niitä tukevia hankkeita. Niillä ei ole viimekädessä merkitystä, ellei niitä ole toteuttamassa osaavat ja motivoituneet, työstään nauttivat opettajat.

Työskentelyolosuhteet kouluissa on saatava kuntoon. Se tapahtuu osin resursseja lisäämällä ja osin kuuntelemalla tarkasti sitä palautetta, joita käytännön opetustyötä tekeviltä saadaan. Jos annamme maailman parhaan koulujärjestelmämme rapautua väärien päätösten, liiallisten resurssileikkausten ja kentältä tulevan palautteen sivuuttamisen vuoksi, joudumme tilanteeseen, jonka korjaaminen on sekä hidasta että kallista. Varoittavia esimerkkejä löytyy naapurimaistamme. Nyt voi olla viimeinen hetki toimia sen turvaamiseksi, että myös tulevat voivat opiskella maailman parhaassa koulussa maailman parhaiden opettajien johdolla.

Timo Saavalainen
YSI-jaoston puheenjohtaja

Kansanedustajaehdokkaille tapaaminen opettajien kanssa

OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaos järjesti Educa-messujen yhteydessä lounastapaamisen pääkaupunkiseudun opettajien ja opetusalasta kiinnostuneiden kansanedustajaehdokkaiden kesken. Paikalla oli 130 opettajaa ja 11 ehdokasta. Ruokailun lomassa käytiin vilkasta keskustelua koulutukseen liittyvistä asioista.
Tilaisuuteen osallistuivat seuraavat ehdokkaat: Mika-Erik Walls,Mervi Katainen, Antero Eerola, Johanna Sydänmaa, Sari Sarkomaa, Pilvi Torsti, Antti Kaikkonen, Kimmo Tiilikainen, Mika Ebeling ja Sirkku Ingervo.
Tunnelmaa kohottamassa oli jousikvintetti Tapiolan Stringit.

Kansanedustajaehdokkaiden vaaliteemoihin voitte tutustua seuraavissa kohteissa

Antti Kaikkonen

Antti Kaikkonen, 44 v, Tuusula, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, valt. kand.

facebook.com/kansanedustajakaikkonen
twitter: anttikaikkonen

Sirkku Ingervo

Taistelen tasa-arvoisen maksuttoman koulutuksen, reilun perhepolitiikan ja puhtaan ilman puolesta!
Olen sitkeä koulutuksen, lähiöiden ja yksinhuoltajien puolustaja. Kokemusta jo 25 vuotta kuntapolitiikassa ja 2 kautta OAJ-valtuustossa ja HOAY:n hallituksessa.
Pidetään huolta maailman parhaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseista! Homekoulut kuntoon! Elämän suojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsikädessä. Heikomman puolella.
www.sirkkuingervo.fi
Fb/sirkkuingervo
Twitter@sirkkuingervo

Sari Sarkomaa
http://www.sarisarkomaa.fi
http://www.facebook.com/sarkomaasari
http://fi.linkedin.com/in/sari.sarkomaa
http://Twitter.com/sarisarkomaa

 

Vuosityöaikakokeilut Pääkaupunkiseudulla

Syyslukukauden alkaessa käynnistyi vuosityöaikakokeilu kahdessa helsinkiläisessä  ja vantaalaisessa koulussa. Lisäksi vuosityöaikaa kokeillaan myös Lahdessa. Kokeilun on sovittu kestävän kolme vuotta.

Vuosityöaika ja sen kokeileminen jakaa opettajakunnan mielipiteitä, joten avaan tässä kirjoituksessa sitä prosessia, joka johti kokeilujen aloittamiseen.

Helsingin ja Vantaan opettajayhdistysten edustajat ja luottamusmiehiä vierailivat työnantajan edustajien kanssan niillä kouluilla, joiden rehtorit olivat ilmaisseet mielenkiintonsa vuosityöaikakokeilua kohtaan. Osa kouluista jättäytyi pois jo prosessin alkuvaiheessa ja osassa kouluista edettiin opettajakunnan keskuudessa järjestettävään äänestykseen. Opettajakunnan enemmistö kannatti kokeiluun osallistumista Poikkilaakson ja Laakavuoren ala-asteen kouluissa Helsingissä sekä Leppäkorven ja Vierumäen ala-asteen kouluissa Vantaalla.

Kokeilussa opettajien vuotuiseksi työmääräksi on sovittu 1520 tuntia arkipyhävapailla vähennettynä. Työaika jakautuu sidottuun ja sitomattomaan työaikaa. Sidottua työaikaa ovat oppitunnit sekä muu esimiehen määräämä aikaan tai paikkaan sidottu työ. Sitomatonta työaikaa on pääasiassa oppituntien suunnittelu ja jälkityöt sekä muu työ, jossa opettaja itse päättää ajan ja paikan. Jokaiselle opettajalle laaditaan työaikasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

Opettajien nykyinen työaikajärjestelmä perustuu opetusvelvollisuuksiin ja pidettyihin oppitunteihin. OAJ:lle on vuosien ajan tullut kahta viestiä tähän työaikamalliin liittyen: YS-aika ylittyy ja opetusvelvollisuuksien erot eivät vastaa työnkuormittavuuden eroja. Muun muassa näistä syistä OAJ:n valtuusto on ohjeistanut OAJ:n neuvottelijoita etsimään ratkaisuja koettuihin epäkohtiin vuosityöaikakokeilusopimuksen kautta.

OAJ:n neuvottelijat ovat työstäneet asiaa Kuntatyönantajien kanssa ja eri luonnosten kautta on saatu aikaan nyt käytössä oleva sopimus, jonka avulla on tarkoitus kerätä kokemuksia ja tietoa vuosityöaikaan perustuvasta työaika- ja palkkausjärjestelmästä.

HOAY:n hallitus ja Vantaan paikallisyhdistyksen hallitus pitivät tärkeänä, että pääkaupunkiseudun kouluja osallistuu sopimuksen kokeiluun. Se mahdollistaa sen, että helsinkiläisten ja vantaalaisten opettajien edustajat ovat mukana arvioimassa kokeilun onnistumista ja päättämässä siitä, miten asian kanssa jatkossa edetään. On myös tärkeää, että opettajakunta tulee tarkemmin tietoiseksi omasta työajastaan sekä työn rajaamisesta.

Kokeiluun osallistuvia kouluja seurataan tarkasti ja siihen osallistuvilta opettajilta kerätään tietoa.

Timo Saavalainen

YSI-jaoston puheenjohtaja

OAJ julkaisi elokuun alussa Vipu-sovelluksen, joka auttaa jäseniä suunnittelemaan ja seuraamaan työajan käyttöä. Mitä hyötyä siitä on opettajille ja esimiehille?
Elokuun ensimmäisenä päivänä julkaistu Vipu herätti heti paljon kiinnostusta. Mikä Vipu on ja mitä hyötyä siitä on? Katso videolta OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin vastaukset näihin ja muihin Vivusta esitettyihin kysymyksiin.
Kirjaudu ja ota Vipu käyttöön osoitteessa vipu.oaj.fi!

Valmistuvien infotilaisuuksia aineenopettajaopiskelijoille

OAJ Pääkaupunkiseudun yleissivistävä jaosto järjestää keväällä 2017 kaksi aineenopettajaopiskelijoille suunnattua infotilaisuutta.

Torstai 30.3.2017 Viikin normaalikoulu klo 11.30 – 13.00

Torstai 20.4.2017 Ratakadun Norssi klo 14.30 – 16.00.

Opettajanvirkoja haettavan

Pääkaupunkiseudun kuntien opettajanvirat ovat haettavissa.

Espoo
https://www.tyonhaku.espoo.fi/OpenJobs.asp

Helsinki
https://www.erekryhelsinki.fi/OpenJobs.asp

Kauniainen
http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/avoimet_tyopaikat

Vantaa
https://www.tyonhaku.vantaa.fi/

Kunta-alan kohtalo jäi auki

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat yhä halukkaita neuvottelemaan keinoista, joilla vuodelle 2017 kohdistuvat, kiky-sopimuksesta aiheutuvat lisäleikkaukset voitaisiin torjua.
Neuvottelujärjestö JUKO:n ja OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan nyt seuraavaksi katsotaan, että valtio talousarvioesityksellään toteuttaa täysimääräisesti kilpailukykysopimusta, kun se kohdistaa kuntien rahoitukseen lisäleikkauksia.
Järjestöt ovat vaatineet, että budjettiesityksen yhteisvaikutus kuntatalouteen asettuu neutraaliksi.
– On vaikea nähdä, että meillä olisi edellytyksiä allekirjoittaa kilpailukykysopimusta ensi maanantaina, ellei näin ole. Jos pääsopijajärjestöjen nimet puuttuvat, nykyisten virka- ja työehtösopimusten voimassaolo päättyy 31.1.2017.
– Uskon kuitenkin, että vielä on löydettävissä ratkaisu, joka on kunta-alalle kohtuullinen. Eläkemaksujen kautta asian hoitaminen olisi ongelmallista, sillä se murentaisi eläkemaksupohjaa, Luukkainen toteaa.
– OAJ on pettynyt siihen, ettei hallitus perunut tai edes lykännyt ammattikoulutukseen kohdistuvia 190 miljoonan euron jättileikkauksia. On ristiriitaista, että samanaikaisesti kun hallitus pyrkii edistämään työllisyyttä, se aiheuttaa itse tuhansien opettajien työttömyyden ja siten työttömyysturvamenojen kasvun jopa 25 miljoonalla eurolla.
OAJ kiittää sitä, etteivät varhaiskasvatuksen maksut nouse. Seuraavana askelena tulee olla maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus yli kaikille 3-vuotiaille lapsille.
Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408917487318&page_name=Kunta-alan+kohtalo+jai+auki

YSI-jaoston kokousaikataulu syksyllä 2016

YSI-jaosto kokoontuu syksyllä 2016 seuraavasti:

Torstai 8.9.

Torstai 13.10..

Torstai 24.11.

Jaosto kokoontuu tarvittaessa myös 15.12.

Kokoukset ovat Akavatalon Erkka-kokoustilassa klo 17.30. – 19.30.

Uusien opettajien palkkaaminen lukuvuodeksi 2016–2017

Helsinki, Espoo ja Vantaa jatkavat käytäntöä palkata uudet opettajat vasta ensimmäisestä suunnittelupäivästä tai koulu-/oppilaitostyön alusta. Osa näistä työnantajista ilmoittaa viranhakuilmoituksissaan palvelussuhteen alkavan epämääräisesti ”elokuussa 2016”. Alkamisajankohdan tulisi olla selkeä, jottei se jätä viran alkamisajankohtaa valinnasta päättävien myöhempään harkintaan tai harhauta hakijaa luulemaan, että palvelussuhde alkaa elokuun alusta.

Erityisesti näissä tilanteissa työnhakijan pitää olla tarkkana. Hakeuduttaessa töihin sellaiseen kuntaan, jossa poikkeavaa työn aloitusajankohtaa on syytä epäillä, tulee hakijan huomioida seuraavat asiat:

–    Selvitä uuden työnantajan palkkaamiskäytäntö ja työn tarkka aloitusajankohta.

–    Ole erityisen tarkka, kun vaihdat työnantajaa kunnasta toiseen.

–    Varmista edeltävästä virasta irtisanoutumisen ajankohta, jottei palkanmaksuun tule katkosta.

–    Huomioi, että uutena opettajana menetät liki kahden viikon palkan.

–    Opettajan vastuut ja velvollisuudet alkavat vasta kun palkanmaksukin alkaa.

–    Opettajalle ei saa luovuttaa esim. oppilastietoja ennen palvelussuhteen alkua.

–    Vakuutukset ovat voimassa vasta palvelussuhteen alkamisesta.

–    Opettajan ei tule tehdä töitä ennen palvelussuhteen alkamista.

Mikä on opettajien kohtalo?

17.2 Akavatalon valopihalla on erittäin tärkeä järjestötilaisuus. Saat tietää missä tällä hetkellä mennään yhteiskunnassa ja mitä tapahtuu yhteiskuntasopimus-rintamalla, mihin varaudumme ja mitä seuraa. Ottakaa koulultanne opekaverit mukaan ja tulkaa kuulemaan ajantasaisin tieto opettajien työehtojen tulevaisuudesta. Ilmoittautumiset osoitteessa https://oajpks.fi/tapahtumat-kauppa/

Ylioppilaskunnan laulajien joulukonsertti EKOAY:n, HOAY:n ja VOAY:n jäsenille nyt vain 10 €!

Mitä opettajan työhön liittyviä muutoksia on mahdollisesti tulossa vuonna 2016. Siirrymmekö vuosityöaikaan? Mitä tapahtuu vuosilomaoikeudelle? Mitä seurauksia lisääntyneellä maahanmuutolla on opettajan työn kannalta? Millainen on opettajien työllisyystilanne jatkossa?

Askarruttaako mieltäsi jokin muu asia? Lähetä kysymyksesi etukäteen, niin saat tilaisuudessa huolellisesti valmistellun vastauksen.Tule OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaoston järjestämiin edunvalvonnallisiin iltamiin lauantaina 19.12.2015 klo 13.00-14.30.

Ohjelmasta huolehtivat alueasiamies Jaana Alaja sekä OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-jaoston puheenjohtaja Timo Saavalainen.

Tapahtuma järjestetään Oluthuone William K:ssa osoitteessa Annankatu 3, Helsinki.Tarjoilla on glögiä ja tapas-lautanen.

Lukukauden päätteeksi OAJ Pääkaupunkiseutu haluaa tarjota sinulle mahdollisuuden rauhoittuatarjoamalla lipun Ylioppilaskunnan Laulajien perinteiseen ja tunnelmalliseen joulukonserttiin, jokajärjestetään läheisessä Johanneksen kirkossa. Konsertti alkaa klo 15.00.Konserttiliput jaetaan William K:ssa.

Kaikki tämä nyt vain 10 €!

Lähetä mahdollinen edunvalvontaa koskeva kysymyksesi 3.12.2015 mennessä osoitteeseen timo.saavalainen@hoay.fi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.12.2015 mennessä osoitteessa https://oajpks.fi/ta…/edunvalvonnalliset-iltamat.

Helsingin määräaikaisten opettajien kesäpalkka säilyy

Helsingin opetusvirasto on luopunut suunnitelmista leikata määräaikaisten opettajien palkkaa kesän ajalta. Viraston yleistä säästötavoitetta yritetään saavuttaa nyt muilla toimilla. HOAY on erittäin tyytyväinen siihen, että määräaikaisten opettajien palkkaus hoidetaan jatkossakin asianmukaisella tavalla. Myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on hyvin tyytyväinen, että Helsingissä ymmärretään koulutuksen merkitys ja työnantajakuvan tärkeys hyvien opettajien rekrytoinnissa.

Vertaismentorointi

YSI-jaostossa on keskusteltu opettajien vertaismentorointiin liittyvästä edunvalvonnasta. Jaoston edustajat järjestivät vertaismentoriopettajien kuulemistilaisuuden 6.3. Tilaisuudessa pohdittiin vertaismentoroinnin tehtävänkuvaa ja korvausmahdollisuuksia.

Työaikakokeilukeskustelutilaisuus

YSI-jaosto järjesti työaikakokeiluja koskevan keskusteluteemaillan Akavatalolla 28.2.2012.

Työaikakokeilut on kirjattu uuteen OVTES-sopimukseen. Kokeiluja kaavaillaan alueella niin yleissivistäviä kouluja kuin ammatillisia oppilaitoksiakin koskien. Teemaillan tarkoituksena oli pureutua opettajien erilaisten työaikamallien tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen nykyisessä opetus- ja kasvatuskentässä. Panelistit kertoivat kokemuksiaan sekä opetusvelvollisuustyöajan että erilaisten kokonaistyöaikamallien hyvistä ja huonoista puolista.

Alueyhdistys kartoittaa kaikki alueella sunnitteilla olevat työaikakokeilut. Yhdistyksiä pyydetään olemaan yhteydessä joko hallitukseen tai alueasiamieheen, mikäli jossain oppilaitoksessa ryhdytään suunnittelemaan työaikakokeiluja. Syksyllä tullaan järjestämään koko yhdistyksen yhteinen työaikakokeiluhin liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus.