Kannanotto hallinnonalaan

KANNANOTTO PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN HALLINNONALAN SIJOITTUMISESTA HELSINGISSÄ

JAKELU:
Kaupungin johtajisto
Kaupunginhallitus
Valtuuston puheenjohtajisto
Valtuustoryhmien sihteerit
Ao. lautakuntien puheenjohtajat

Helsingin kaupungin poliittisille päättäjille 10.10.2011

Helsingin päivähoidon hallinnollinen sijoittuminen tulee valtuuston päätettäväksi tämän syksyn
aikana. OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa lähes kaikkia n. 16 000
pääkaupunkiseudun opettajaa varhaiskasvatuksesta yliopistonlehtoreihin. Yhdistyksen tehtävänä on mm. edistää opetuksen asemaa ja vaikuttaa koulutuspoliittiseen päätöksen tekoon. Tässä roolissa se ottaa nyt kantaa em. hallinnonalakysymykseen ja toivoo päättäjien ottavan alueyhdistyksen näkemyksen huomioon päätöksenteossaan.

Päivähoidon hallinnonalasta

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään
sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM) vuoden 2013 alusta
alkaen. (Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 4.10.2011)
Myös hallitusohjelmaan on kirjattu varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön
valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä varhaiskasvatuslain
laatiminen. OKM ja STM asettavatkin alkuvuodesta 2012 laaja-alaisen työryhmän, jonka tehtävänä
on valmistella hallitusohjelmassa mainittu laki varhaiskasvatuksesta.
Jo n. 60% kunnista, mm. Espoo ja Vantaa ovat siirtäneet päivähoidon opetustoimeen (Anna-Maija
Haliseva-Lahtinen, Kuntaliitto, 9.9.2011). Myös opetusministeri esitti 14.9.2011 uutislähetyksessä
näkemyksen, jonka mukaan kaikkien kuntien tulisi siirtää päivähoito opetustoimeen 2013 alkuun
mennessä.

Hallinnonala Helsingissä

Helsingin sosiaaliviraston esityksessä varhaiskasvatus ja päivähoito siirrettäisiin omaksi
virastokseen, mutta se pysyisi yhä sosiaalitoimen apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa. Tästä
esityksestä on vaikea löytää mitään hyvää. Näemme, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen
yhdistäminen vahvistaisi päivähoidon asiakkaan eli lapsen asemaa oppijana elinikäisen oppimisen
alussa. Parhaaseen lopputulokseen päästään kun varhaiskasvatus liitetään osaksi opetusvirastoa.
Hallinnon yhtenäistäminen vahvistaisi päivähoidon ja perusopetuksen yhteistyötä, jonka avulla
voidaan kehittää päiväkotien ja koulujen toimintakulttuuria sekä pedagogiikkaa. Päivähoidon ja
koulun yhteinen hallinto turvaa parhaiten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumon. Se
tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella lasten opetusta ja kasvatusta kokonaisuutena, osana
elinikäistä oppimista.
Uuden viraston perustaminen nykyisessä taloustilanteessa arveluttaa. Se vaatisi uuden hallinnon
rakentamisen ja se puolestaan vaatisi taloudellisia resursseja. Opetusvirastossa on olemassa
valmiina hallinto, joka palvelisi hyvin myös varhaiskasvatusta. Varsinainen työ niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin tehdään päiväkodeissa ja kouluissa. Resurssit tulee kohdentaa perustehtävään, ei uuden byrokratian luomiseen.

Varhaiskasvatuksen nykyinen malli säilyisi myös opetustoimessa

Päivähoidon keskeinen tehtävä on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen laadukkaan hoidon ja korkeatasoisen varhaispedagogiikan avulla. Hallinnon yhdistäminen opetustoimen hallintoon ei muuta varhaiskasvatuksen sisältöä, vaan se perustuu edelleen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen. Lapsi saa kehitystään ja ikäänsä vastaavaa toimintaa, jossa leikillä on tärkeä merkitys.

Päivähoidon ja opetustoimen hallintojen yhdistäminen edistäisi kasvatuksellisen kokonaisnäkemyksen syntymistä. Päivähoidon ja opetustoimen yhteinen kasvatusnäkemys lähentäisi varhaiskasvatusta ja koulumaailmaa. Sen avulla olisi mahdollista yhtenäistää koulujen ja varhaiskasvatuksen erilaisia toimintakulttuureja tavalla, joka parantaa lasten asemaa. Mikäli päivähoito säilyy sosiaalitoimessa tai se siirretään omaksi virastokseen, tätä mahdollisuutta ei pystytä täysipainoisesti hyödyntämään. Koko hallinnonalasiirron tärkein osa jäisi silloin toteutumatta ja prosessi jäisi pahasti puolitiehen.

On tärkeää, että ruotsin- ja suomenkielisessä päivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus olisi
jatkossa yhtenäinen kokonaisuus, jota myös yhteinen hallinto tukisi. Mielestämme sekä suomen että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen paikka on opetustoimessa, tiiviissä yhteydessä perusopetukseen.

Päivähoidon varhaiskasvatus toimii yhdessä muiden perheille suunnattujen palveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa kokonaisuutena lasten varhaiskasvatuksen ja samalla myös vanhemmuuden tukena. Hallinnon yhdistäminen opetustoimeen mahdollistaa edelleen nykyisen kumppanuuden toteutumisen. Päivähoidon pitkä perinne yhteistyöstä tuo lisäosaamista myös opetustoimeen. Pääkaupunkiseudun alueyhdistys toivoo, että te, arvoisat helsinkiläiset päättäjät, olisitte valmiit tekemään päätöksen, jonka mukaan varhaiskasvatus ja päivähoito siirretään myös Helsingissä muun opetuksen yhteyteen.

Helsingissä 10.10.2011
OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistys

Laura Nurminen
Puheenjohtaja
OAJ:n hallituksen jäsen

Mervi Piirainen
Toinen varapuheenjohtaja
OAJ:n hallituksen jäsen