Kannanotto Vantaan resurssileikkauksista

KANNANOTTO VANTAAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMIS- JA VELKAOHJELMAAN VARHAISKASVATUKSEN, OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN OSALTA

JAKELU:

Kaupungin johtajisto
Kaupunginhallitus
Valtuuston puheenjohtajisto
Valtuustoryhmien sihteerit
Lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet

 

Vantaan kaupungin poliittisille päättäjille 28.5.2012

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys on erittäin huolestunut talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman vaikutuksista vantaalaisten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten laadukkaan toiminnan edellytyksiin. OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa lähes kaikkia n. 16 000 pääkaupunkiseudun opettajaa varhaiskasvatuksesta yliopiston opetushenkilöstöön. Yhdistyksen tehtävänä on mm. edistää opetuksen asemaa ja vaikuttaa koulutuspoliittiseen päätöksen tekoon. Tässä roolissa se ottaa nyt kantaa em. asiaan ja toivoo päättäjien ottavan alueyhdistyksen näkemyksen huomioon päätöksenteossaan.

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Varhaiskasvatuksen talouteen on suunniteltu vuodelle 2013 yli 3,5 miljoonan säästöjä.

Esitetyistä säästötoimenpiteistä varhaiskasvatuksen kertoimista luopuminen on huolestuttavin. Kertoimien eli ryhmäkoon väljennyksen avulla mahdollistetaan tukea tarvitsevan lapsen yksilöllisempi huomioiminen pienemmissä ryhmissä. Lasten kasvun ja oppimisen ohjaamisen yksilöllinen tuki vaarantuu kestämättömällä tavalla, jos kertoimien käytöstä luovutaan.

Perusopetus ja lukiokoulutus

Esitetyt säästötavoitteet ovat ristiriidassa perusopetuksen toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa. Vantaa on tuottanut perusopetuksen ja lukiokoulutuksen erittäin tehokkaasti ja niukin resurssein jo aiemmin. Esitetyt leikkaukset johtavat tilanteeseen, jossa Vantaan tarjoama palvelutaso perus- ja lukiokoulutuksessa on huomattavasti heikompi kuin muissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Erityistä tukea tarvitsevien ja yleisopetuksen oppilaiden oppimisen edellytykset heikkenevät, kun ryhmäkokoja suurennetaan.

Leikkaukset heikentävät olennaisesti lukioiden toimintamahdollisuuksia ja ehdotettu 200 kurssin leikkaus vaarantaa vakavasti oppimistavoitteiden saavuttamista ja opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksia.

Ammatillinen toisen asteen koulutus ja muu koulutus

Ammatillisen koulutuksen osalta esitetyt säästöt kohdistuvat lähiopetukseen ja ryhmänohjaukseen sekä muihin toimenpiteisiin. Säästöt tulee kohdistaa pääsääntöisesti muuhun kuin opetukseen.

Ammatillisen koulutuksen lähiopetustuntimäärä tulee säilyttää nykyisellä tasolla. On huolehdittava, että työssäoppimisen valvontaan, ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen työpaikoilla sekä työpaikalla tapahtuvaan opetuksen järjestämiseen varataan riittävä opetustuntimäärä. Suunnitellut leikkaukset lisäävät opintojen keskeyttämistä.

Vantaan musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun osalta on esitetty selvitettäväksi vaihtoehtoisia toimintamalleja. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty ko. oppilaitosten yksityistämistä, mihin suhtaudumme kriittisesti.

Ehdotetut leikkaukset ovat suurimmat sitten 1990-luvun laman. Niillä oli tutkimustulostenkin valossa pitkäaikaisia seurauksia heikoimmassa asemassa oleville oppilaille ja opiskelijoille. Nyt suunnitteilla olevat säästöt johtaisivat samoihin ongelmiin ja lisäisivät merkittävästi syrjäytymisen riskiä kaikissa ikäryhmissä.

Lopuksi yhdistys muistuttaa päättäjiä siitä, että henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on olennainen osa tuottavuutta ja kaupungin vetovoimaisuutta hyvänä työnantajana.

 

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen hallituksen edustajat tulevat mielellään keskustelemaan päättäjien kanssa säästöihin liittyvistä näkökohdista sekä tarkentamaan edellä esitettyjä kannanottoja.

Helsingissä 28.5.2012

OAJ pääkaupunkiseudun alueyhdistys

Laura Nurminen                                                         Pirita Hellberg
Puheenjohtaja,                                                            Alueasiamies,
OAJ Pääkaupunkiseutu                                              OAJ Pääkaupunkiseutu