Kannanotto varhaiskasvatuslakiin

Hyvä pääkaupunkiseudun kansanedustaja,

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ja sen lähes kolmetuhatta lastentarhanopettajajäsentä toivovat päivähoitolain uudistamiselta parannusta työolosuhteisiin ja työn tekemisen edellytyksiin. Toivomme teidän kiinnittävän huomioita varhaiskasvatuslain valmistelussa seuraaviin asioihin.

Varhaiskasvatuksen määrittely
Lakiesityksessä ei ole syvällisemmin pohdittu mitä varhaiskasvatus on, vaan lähinnä päivähoito on korvattu sanalla varhaiskasvatus. Laissa tulee näkyä, että varhaiskasvatus on tavoitteellista, opettajan suunnittelemaa pedagogista toimintaa. Varhaiskasvatus siirrettiin vuoden 2013 alusta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen ja silloin se lakkasi viimeistään olemasta pelkkää sosiaalipalvelua. Tämä ei valitettavasti lakiesityksessä näy.

Hyvää esityksessä on se, että valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on määritelty Opetushallituksen tehtäväksi. Hyvää on myös se, että ministeri Kiuru on painottanut pedagogisen osaamisen merkitystä. Vielä tämä osaaminen ei lakiesityksessä kuitenkaan näy riittävästi. Esityksen mukaan jokaiselle lapselle päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa tulisi tehdä pedagoginen asiakirja, varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitenkaan esimerkiksi ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstörakenne ei sisällä pedagogisen koulutuksen saanutta työntekijää, joka asiakirjan voisi kirjoittaa.

Henkilöstö
Henkilöstön osaamiseen ja koulutustaustaan tulee kiinnittää esitettyä enemmän huomiota. Laadukas varhaiskasvatus vaatii korkeasti koulutetut opettajat. Tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin sitä, että kunnat mieluummin väljentäisivät henkilöstön kelpoisuuksia kuin panostaisivat korkeasti koulutetun henkilökunnan lisäämiseen. Mielestämme lastentarhanopettajien osuutta henkilöstörakenteessa tulisi lisätä, sillä laadukas pedagoginen varhaiskasvatus parantaa lasten hyvinvointia ja ehkäisee oppimisvaikeuksia. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä noin 30% on korkeakoulututkinto, kun esim. OECD:n suosituksen mukaan luku tulisi olla 50%. Lakiesityksessä ei tällä hetkellä ole myöskään mitään mainintaa henkilöstön ammattinimikkeiden selkeyttämisestä, jota lakia valmisteleva työryhmä esitti.

Ryhmäkoko
Toisena positiivisena seikkana lakiesityksessä voi nähdä sen, että lapsiryhmien enimmäiskokoa halutaan rajata. Tämänhetkinen esitys ei kuitenkaan tuo muutosta entiseen, vaan mahdollistaa poikkeamiset säädetystä lasten ja henkilöstön suhdeluvusta. Erittäin huolestuneita olemme mahdollisuudesta, että osapäivähoidossa olevia lapsia voi olla yhdellä hoito- ja kasvatushenkilöllä 13. Jos lapsiryhmän henkilöstömitoitus on osapäivähoidossa sama 1:13, niin yhdessä ryhmässä lapsia voi olla paikalla noin 40. Käytännössä osapäiväiset lapset sijoitetaan kokopäiväryhmiin ja näin ryhmäkoko ylittää suunnitellun 21 lasta joka päivä.

Yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarvitseva lapsi tulee huomioida ryhmän koossa ja henkilöstörakenteessa. Lapsella on oltava oikeus tarvitsemaansa tukeen sekä erityisopettajan palveluihin ja opetukseen. Lisäksi maahanmuuttajataustaisten lasten erityistarpeet, mm. kotouttaminen sekä kielen opettaminen on huomioitava sekä ryhmäkoossa että pedagogisen opetus- ja kasvatushenkilöstön resursoinnissa.

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, eikä subjektiivista oikeutta pidä rajoittaa sen mukaan, ovatko lapsen vanhemmat töissä, opiskelemassa, työttömänä tai perhevapaalla. Suomessa päivähoitoon osallistuvien lasten määrä on Euroopan alhaisimpia. Olemme jäämässä jälkeen siitä eurooppalaisesta kehityksestä, jossa varhaiskasvatuksella on selkeästi kasvatuksellisia ja pienten lasten oppimista tukevia tavoitteita.

Valitettavasti joudumme toteamaan, että lakiuudistuksen valmistelu on tehty hutiloiden ja tieteellinen tutkimustieto on jätetty huomioimatta. Olemme pettyneet myös hallituksen esitykseen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Toivomme, että lakiuudistusta ei tällaisenaan hyväksytä, vaan että se palautetaan uudelleen valmisteluun.

Helsingissä 12.1.2015

Kirsi Sutton                                                                     Hanna Iso-Kuortti
Puheenjohtaja                                                               Puheenjohtaja
OAJ Pääkaupunkiseutu, LTOL-jaosto                OAJ Pääkaupunkiseutu
kirsi.m.sutton@gmail.com                                        hanna.iso-kuortti@opettaja.fi