OAJ-PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENTARHANOPETTAJAJAOSTON KANNANOTTO LASTENTARHANOPETTAJIEN JA PÄIVÄKOTIEN JOHTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN

 Lastentarhanopettajajaosto ilmaisee huolensa päiväkotien johtajien ja lastentarhanopettajien työssä jaksamisesta. Johtajat kamppailevat lastentarhanopettajapulan kanssa, mikä vaikuttaa yksiköiden pedagogiseen toimintaan ja henkilöstön jaksamiseen. Kelpoisten lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien pula on tällä hetkellä niin suuri, ettei se voi olla vaikuttamatta päiväkotien toimintaan ja varhaiskasvatuksen laatuun.

Lastentarhanopettajan työssäjaksaminen

Lapsiryhmien koot ovat kasvaneet huolestuttavasti, ja ryhmät ovat entistä vaativampia. Korkeat täyttö- ja käyttöastetavoitteet aiheuttavat sen, että henkilöstö joutuu siirtymään lapsiryhmästä ja päiväkodista toiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Osapäivälapsia voi olla useita yhtäaikaisesti paikalla kasvattamassa lapsiryhmän todellista kokoa, heidät kuitenkin lasketaan täyttöasteeseen “vain puolikkaiksi”. Ryhmissä on myös lapsia, jotka ovat paikalla vain muutamina päivinä viikossa, jolloin suhteessa heidän vapaapäiviinsä, voidaan ryhmään ottaa lisää lapsia, jolloin ryhmäkoko kasvaa entisestään. Ryhmissä on myös useita eri-ikäisiä, monikulttuurisia ja erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia.

Päivittäinen, edes viikoittainen, työaika ei tahdo riittää kaikkiin lastentarhanopettajan tehtäviin, saati sitten lastentarhanopettajille erikseen määrättyihin opetuksen suunnittelu-, valmistelu- ja arviointitehtäviin, joihin on katsottu KVTES:ssa tarvittavan vähintään 8% työajasta.

Pääkaupunkiseudulla ei riitä kelpoisia lastentarhanopettajia kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin. Yliopistoista valmistuvat lastentarhanopettajaopiskelijat suuntautuvat muihin opintoihin ja muuntyyppisiin töihin. Opiskelijat ovat nähneet mitä lastentarhanopettajien työmäärä suhteessa palkkaan ja muihin etuihin on. Työn houkuttelevuutta tulisikin lisätä, jotta koulutetut lastentarhanopettajat sijoittuisivat päiväkoteihin.

Päiväkodeissa tehdään töitä vajaamiehityksellä, koska sijaisia ei saa määrärahoihin vedoten ottaa tai heitä ei riitä. Tekemättömät työt kasautuvat. Tämän päivän lto:n tehtäviin kuuluu paljon dokumentointia, mm. lapsista tehtävät varhaiskasvatussuunnitelmat ja esiopetussuunnitelmat, HOJKSit ja pedagogiset arviot, lapsiryhmien toimintasuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat. Lastentarhanopettajan työ on runsaasti henkisiä voimavaroja kuluttavaa työtä. Työssä olevat lastentarhanopettajat uupuvat. Rauha keskittyä omiin pedagogisiin tehtäviin on taattava lastentarhanopettajille!

Päiväkodin johtajan työssäjaksaminen

Päiväkodin johtajalla on nykyisin useita päiväkoteja johdettavanaan, tai oman päiväkodin ohessa perhepäivähoidon ja vuorohoidon johtamista. Päiväkodin pedagoginen johtaminen, perheiden tukeminen ja erityispedagogiikan johtaminen ovat olennainen osa päiväkodin johtajan työtä. Työaikaa on johtamisen lisäksi riitettävä mm. koulutuksiin, esimiespäiviin ja kokouksiin.

Sekä päiväkodin pedagoginen johtaminen että perheiden arjessa ja erityislasten kuulumisissa kiinni pysyminen tarvitsevat läsnä olevaa johtajaa. Työntekijöiden työssäjaksamisen tukeminen, määrärahojen riittäminen, pätevien pitkä- ja lyhytaikaisten sijaisten saaminen kuormittaa johtajia. Varhaiskasvatusta kehittävät erilaiset tutkimukset ja hankkeet lisäävät työmäärää entisestään. Työmäärä alkaa kasvaa liian suureksi ja johtajat uupuvat. Rauha keskittyä henkilöstön ja pedagogiikan johtamiseen on taattava päiväkodin johtajille!

Päivähoidon resurssit

Työtilat ja –välineet ovat monessa päiväkodissa puutteelliset ja riittämättömät. Tehokas työskentely ei ole mahdollista, kun työtiloissa on jatkuvasti käynnissä jotain muuta: palaveri, keskustelu, pienryhmätoiminta, kahvitauko tai siivous. Päiväkodit ovat siirtyneet tietotekniikan käyttöön, kaikki lomakkeet ja suunnitelmat tehdään tietokoneilla, mutta niitä ei ole riittävästi käytössä. Opetusvälineisiin resurssoidut rahat eivät aina riitä edes välttämättömiin tarvikkeisiin.

Lastentarhanopettajien ja päiväkodin johtajien työssäjaksamista tukevat toimenpiteet

-työtehtävien ja vastuiden selkeä määrittely.

-työn vaativuuden mukainen palkka.

– kaikkiin päiväkoteihin lähijohtajat, jotka ohjaavat ja tukevat lastentarhanopettajia varhaiskasvatustyössä

– johtajille ja lastentarhanopettajille työrauha ja paremmat resurssit.

-varhaiskasvatuslakiin lapsiryhmien enimmäiskoot ja selkeä normiohjaus siitä, miten monta osapäiväistä, monikulttuurista ja erityislasta voi samassa ryhmässä olla.

-toimintamäärärahat oikeassa suhteessa työn vaativuuteen ja määrään!

Meillä on oltava ihmisen kokoinen työ!

OAJ Pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajajaosto