Säännöt

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

1 §
Yhdistyksen nimi on OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry./OAJ:s Regionförening i
huvudstadsområdet rf, josta käytetään nimitystä OAJ Pääkaupunkiseutu/OAJ
Huvudstadsområdet.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena ovat
pääkaupunkiseudun kaupungit Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa.
Yhdistys toimii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n paikallisyhdistysten sekä
opettajaryhmäkohtaisten, oppilaitoskohtaisten ja työnantajakohtaisten yhdistysten
muodostamana alueyhdistyksenä. OAJ ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä
järjestö.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
1. jäsenistön edunvalvojana
2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön
ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi,
3. kasvatus- ja opetusalan sekä jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,
4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi kasvatus- ja
opetusalalla toimivien keskuudessa,
5. jäsenistönsä henkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. hoitaa jäsenistönsä etuja alueellisessa vaikuttamistoiminnassa,
2. tukee järjestön neuvottelu- ja vaikuttamistoimintaa,
3. ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä paikallista toimintaa
4. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja,
5. järjestää kokouksia ja järjestökoulutustilaisuuksia sekä esitelmä- ja
luentotilaisuuksia,
6. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenyhdistyksilleen ja julkisille tiedotusvälineille
ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa,
7. järjestää opintomatkoja ja retkiä sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia,
8. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa
varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa
rahastoja ja säätiöitä sekä hankkia toimintaansa varten kiinteätä omaisuutta.
Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

JÄSENET

4 §
Yhdistyksen jäsenenä voivat olla yhdistyksen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt
järjestön paikallisyhdistykset sekä opettajaryhmäkohtaiset, oppilaitoskohtaiset ja
työnantajakohtaiset rekisteröidyt yhdistykset, joista näissä säännöissä käytetään
nimitystä jäsenyhdistys.

5 §

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset.
Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla
valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä
valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.
Järjestö pitää luetteloa yhdistyksen jäsenyhdistyksistä.

6 §

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroavan jäsenyhdistyksen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan
jäsenmaksun perintäkauden päättyessä.

7 §

Jäsenyhdistyksen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.
Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen
varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa
hallitukselle.
Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8 §
Jäsenyhdistykset ovat jäsenmaksuvelvollisia yhdistyksen kokouksen vuosittain tekemän
varsinaista jäsenmaksua koskevan päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen jäsenmaksun
suorittavat kalenterikuukausittain jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten
henkilöjäsenet.
Jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätöksen mukaisesti
prosentuaalisena osuutena jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäsenten
ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista.

Järjestö perii ja kantaa jäsenmaksut keskitetysti jäsenyhdistysten tai niiden
alayhdistysten henkilöjäsenten ansiotuloista heidän järjestölle antamiensa
jäsenmaksuvaltakirjojen perusteella.
Jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja, maksavat itse
yhdistykselle varsinaisen kokouksen päättämän euromääräisen jäsenmaksun.

HALLINTO

9 §
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

10 §
Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa.
Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen
edustajan jokaista alkavaa 100 jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsentä
kohti.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalishuhtikuussa
ja syyskokous loka-marraskuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.

11 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t

5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden
toiminnasta.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja
toiminnantarkastajan kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t

6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä toiminnan-/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi
kalenterivuodeksi
8. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä
kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi seuraavaksi kalenteri-
vuodeksi.
10. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi
kalenterivuodeksi
11. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
12. Valitaan toiminnan-/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnan-/varatilintarkastaja
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta ja hallintoa.
13. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.

12 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä
(20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille sähköpostitse lähetettävillä kutsukirjeillä.
Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta
vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa
käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokousta
varten tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten elokuun loppuun
mennessä.
Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään puolet jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii,
hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

13 §
Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 19 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.

14 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.
Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään
puolet jäsenistä on läsnä.
Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön
parasta ja otettava huomioon jäsenistön asiantuntemus kasvatus- ja opetustoimen eri
alueilta.

15 §
Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa,
2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista,
3. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön päätökset,
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle
yhdistyksen kokoukset,
5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen,
6. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja
talousarvion puitteissa heidän palkkansa ja palkkionsa,
7. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat,
8. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien
tarkastuttamisesta,
9. antaa järjestölle sen pyytämät tiedot,
10. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä sekä
11. suorittaa muut yhdistyksen ja järjestön aluetoiminnan edellyttämät tehtävät,
kuten järjestön aluetoimiston toimintajärjestelyt sekä yhteydet AKAVAn
aluetoimikuntaan ja muihin työmarkkinajärjestöihin.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtajista, tai jompikumpi
heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

17 §
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat, joilla
kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.
Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

18 §
Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut
jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen.
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä
ennen eroa tai tule erotetuksi jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen jäsenyydestä.
Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään opetusalan
ulkopuolelle tai kunnanhallinnon tahi valtionhallinnon palvelukseen hän ei voi tällöin
hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.

19 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.
Toiminnan-/tilintarkastajan tulee suorittaa yhdistyksen talouden ja hallinnon tarkastus ja
antaa kirjallinen toiminnantarkastuskertomus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen
yhdistyksen varsinaista kokousta.

20 §
Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.

21 §
Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa
voidaan käyttää myös muita kieliä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

22 §
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. Näiden
sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.
Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on
edellisessä momentissa määrätty.
Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö,
yhdistyksen hallitus sekä yhdistyksen jäsenyhdistykset.
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.
Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on
maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation
ry:lle käytettäväksi kasvatus- ja opetusalan ammattiyhdistystoiminnan tukemiseen tai
näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.