Vuosityöaikakokeilut Pääkaupunkiseudulla

Syyslukukauden alkaessa käynnistyi vuosityöaikakokeilu kahdessa helsinkiläisessä  ja vantaalaisessa koulussa. Lisäksi vuosityöaikaa kokeillaan myös Lahdessa. Kokeilun on sovittu kestävän kolme vuotta.

Vuosityöaika ja sen kokeileminen jakaa opettajakunnan mielipiteitä, joten avaan tässä kirjoituksessa sitä prosessia, joka johti kokeilujen aloittamiseen.

Helsingin ja Vantaan opettajayhdistysten edustajat ja luottamusmiehiä vierailivat työnantajan edustajien kanssan niillä kouluilla, joiden rehtorit olivat ilmaisseet mielenkiintonsa vuosityöaikakokeilua kohtaan. Osa kouluista jättäytyi pois jo prosessin alkuvaiheessa ja osassa kouluista edettiin opettajakunnan keskuudessa järjestettävään äänestykseen. Opettajakunnan enemmistö kannatti kokeiluun osallistumista Poikkilaakson ja Laakavuoren ala-asteen kouluissa Helsingissä sekä Leppäkorven ja Vierumäen ala-asteen kouluissa Vantaalla.

Kokeilussa opettajien vuotuiseksi työmääräksi on sovittu 1520 tuntia arkipyhävapailla vähennettynä. Työaika jakautuu sidottuun ja sitomattomaan työaikaa. Sidottua työaikaa ovat oppitunnit sekä muu esimiehen määräämä aikaan tai paikkaan sidottu työ. Sitomatonta työaikaa on pääasiassa oppituntien suunnittelu ja jälkityöt sekä muu työ, jossa opettaja itse päättää ajan ja paikan. Jokaiselle opettajalle laaditaan työaikasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

Opettajien nykyinen työaikajärjestelmä perustuu opetusvelvollisuuksiin ja pidettyihin oppitunteihin. OAJ:lle on vuosien ajan tullut kahta viestiä tähän työaikamalliin liittyen: YS-aika ylittyy ja opetusvelvollisuuksien erot eivät vastaa työnkuormittavuuden eroja. Muun muassa näistä syistä OAJ:n valtuusto on ohjeistanut OAJ:n neuvottelijoita etsimään ratkaisuja koettuihin epäkohtiin vuosityöaikakokeilusopimuksen kautta.

OAJ:n neuvottelijat ovat työstäneet asiaa Kuntatyönantajien kanssa ja eri luonnosten kautta on saatu aikaan nyt käytössä oleva sopimus, jonka avulla on tarkoitus kerätä kokemuksia ja tietoa vuosityöaikaan perustuvasta työaika- ja palkkausjärjestelmästä.

HOAY:n hallitus ja Vantaan paikallisyhdistyksen hallitus pitivät tärkeänä, että pääkaupunkiseudun kouluja osallistuu sopimuksen kokeiluun. Se mahdollistaa sen, että helsinkiläisten ja vantaalaisten opettajien edustajat ovat mukana arvioimassa kokeilun onnistumista ja päättämässä siitä, miten asian kanssa jatkossa edetään. On myös tärkeää, että opettajakunta tulee tarkemmin tietoiseksi omasta työajastaan sekä työn rajaamisesta.

Kokeiluun osallistuvia kouluja seurataan tarkasti ja siihen osallistuvilta opettajilta kerätään tietoa.

Timo Saavalainen

YSI-jaoston puheenjohtaja